ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения.

 2. Справка-отчет за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на I-ви район в РУ на МВР-Пирдоп за 2019 г.
  Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

 3. Докладна записка относно: Определяне на състав на Местна комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 4. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост в гр. Пирдоп с площ от 9,00 (девет) кв.м., находящ се между УПИ XIV – „За търговска дейност“ и УПИ XIX – „За търговска дейност“ в кв. 45 по плана на гр. Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея за осъществяване на търговска дейност, чрез собствен преместваем павилион.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 5. Докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2020/ 2021 година.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 6. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №19 от Протокол №3/28.02.2019 г. и Решение №37 от Протокол № 5/22.04.2019 г. на Общински съвет - Пирдоп относно разполагане на физическа инфраструктура на електронни съобщителни мрежи на „БТК“ ЕАД.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 7. Докладна записка относно: Сключване на договор за безвъзмездно ползване за разполагане на физическа инфраструктура на електронни съобщителни мрежи на „БТК“ ЕАД.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 8. Докладна записка относно: Промяна в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

 • Доклад от Станислав Готев - председател на Временната комисия за приемане на предложенията за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  Докл.: Станислав Готев - Председател на Временната комисия

 1. Докладна записка относно: Програма за управление на Община Пирдоп през мандат 2019-2023 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 2. Докладна записка относно: Избор на временна комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Пирдоп.
  Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп


  21.02.2020 г.