ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения.

 2. Докладна записка относно: Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Пирдоп 2020 г. – 2029 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 3. Докладна записка относно: Кандидатстване с проект по програма „Културно наследство”.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 4. Докладна записка относно: Предложение за премахване на две обществени тоалетни - общинска собственост в гр. Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 5. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище с адрес ул. „Цар Освободител“ № 103, бл. 32, ет. 6, ап.17 в гр. Пирдоп, община Пирдоп, област Софийска.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 6. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.
  Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

 7. Докладна записка относно: Предложение за определяне съдебни заседатели за Районен съд - Пирдоп.
  Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

 22.05.2020 г.