ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на „Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пирдоп”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп                 

3. Докладна записка относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - София.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по бюджетна програма “Международно сътрудничество за развитие на МВнР за 2021 г.”, финансирана от Министерство на Външните работи на Република България.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Възлагане управлението на „Медицински център I - Пирдоп” ЕООД гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Отпускане на финансова помощ за лечение.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 

19.06.2020 г.