ДНЕВЕН РЕД:

  • Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно:Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2021 година.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

3.Докладна записка относно: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Пирдоп 2021г. – 2023г.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно:Определяне на продажна цена на дървесина, франко склад Община за физически лица жители на Община Пирдоп за 2021г., жители на други общини и юридически лица без ограничение.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Учредяване на възмездно право на прокарване на сервитутна зона за изграждане на обект на техническата инфраструктура – Външно електрозахранване с  кабел Ниско напрежение (НН) 1 kV за „Жилищна сграда на ЖСК „ЖЕСИДИ“, намираща се в поземлен имот 56407.500.3635 по КК и КР на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

6.Докладна записка относно: Отчет за дейността  на ОбС-Пирдоп и неговите комисии за  периода 01.04.2020г. - 01.12.2020г.
Докл.: Васил Кафеджиев – Председател на ОбС-Пирдоп

7. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет - Пирдоп за периода 01.04.2020г. -01.12.2020г.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

 

18.12.2020 г.