ДНЕВЕН РЕД:

I. Изказвания, питания, становища и предложения.

1. Докладна записка относно: Отчет на състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Пирдоп за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Отчети за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД - София през 2020 г. и проекто-бюджет  на Асоциацията за 2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: ПриеманеПлан за интегрирано развитие на община Пирдоп /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.”
План за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021 г. - 2027 г.,
Програма за реализация на ПИРО на община Пирдоп за периода 2021-2027 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Предложение за избор на юридически консултант.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.9141.1 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 47, УПИ III „За административни дейности“ в кв. 89 представляващ помещение с площ от 8,70 кв.м. за услуги.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на помещение за офис към Национална служба за съвети в земеделието.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка рег.№ 9002-27/17.03.2021г. относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп       

8. Докладна записка рег.№ 9002-28/17.03.2021г. относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват парцеларен план за линеен елемент на техническата инфраструктура извън границата на населеното място по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка рег.№ 9002-29/17.03.2021г. относно: Одобряване на задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границата на населеното място по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка рег.№ 9002-32/19.03.2021 г. относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.140.379 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на  помещения, находящи се в административна сграда, на ул. “Цар Освободител“ № 39.
Докл.: Мария Бръмбева - Председател на ПК ИОСИП

12. Докладна записка относно: Договор за наем на помещения находящи се в административна сграда, на ул.“Цар Освободител“ № 39 между  „Пролет“ ЕООД и „Обединена Българска Божия Църква“ и „Пролет“ ЕООД и ЕТ „Йордан Маринов“.
Докл.: Мария Бръмбева - Председател на ПК ИОСИП

 

19.03.2021 г.