Наредби

Toggle Заглавие
pdf Наредба за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества (отменена) ( pdf, 810 KB )
document Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Пирдоп ( docx, 29 KB )
document Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Пирдоп ( doc, 134 KB )
document Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване ( doc, 543 KB )
document Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг ( doc, 523 KB )
pdf Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп ( pdf, 5.85 MB )
document Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Пирдоп в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност ( docx, 72 KB )
document Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища ( docx, 903 KB )
document Тарифа за таксите за водовземане и за ползване на воден обект - публична общинска собственост на територията на Община Пирдоп (отменена) ( docx, 22 KB )