Чл.1. (1) Програмата се издава с цел установяването на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета и    гарантиране безопасността на градската среда.

(2) Програмата регламентира реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни кучета на територията на Община Пирдоп, както и взаимоотношенията между общинската администрация, ветеринарномедицинските клиники, Областна дирекция по безопасност на храните и собствениците на животни.

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2 (1) Програмата се издава на основание  чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците като целта е чрез установяването на контрол върху популацията на безстопанствените кучета и регламентиране реда за отглеждане на домашните кучета, да се гарантира безопасността на градската среда.

(2) Настоящата програма  урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета чрез:

1. Залавяне, обработка, освобождаване по места на залавяне или настаняване в приют на безстопанствените кучета.

2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, отглеждане и развъждане.

(3) Програмата  се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които  живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Пирдоп.

2. Собственици, наематели и ползватели на жилищни сгради.

3. Управителите на етажната собственост, във връзка с предназначението на общите части.

4. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета.

5. Ръководители на кастрационни центрове, приюти за животни.

Чл.3 Придобиването на куче се удостоверява:

1. С договор/декларация за покупко-продажба от зоомагазин, развъдник, регистриран по чл.137 от ЗВМД, приют, физически и юридически лица.

2. С договор/декларация за дарение от зоомагазин, развъдник, регистриран по чл.137 от ЗВМД, приют, физически и юридически лица.

3. С набора митнически документи при внос от чужбина;

4. Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено животно от улицата.

5. В случай на придобиване на животно от приплод на собствено такова, същото се удостоверява с документ от ветеринарномедицинска клиника.

Чл.4. Според регистрацията кучетата се делят на:

1. Домашни - имащи постоянен дом и стопанин.

2. Безстопанствени - свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.

Чл.5 Дейността на обекти с търговска цел за временен престой на домашни кучета, се извършва съгласно разпоредбите на Наредба за търговската дейност на Община Пирдоп 

РАЗДЕЛ ІІ
КОНТРОЛ ВЪРХУ УЛИЧНАТА ПОПУЛАЦИЯ

Чл.6  Контрол върху уличната популация се осъществява чрез:

Залавянето на безстопанствени кучета на територията на Община Пирдоп съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ;

Прилагане на обезпаразитяване, ваксинация и кастрация, съгласно  Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност;

Настаняване в приют за безстопанствени животни при спазване изискванията на ЗЗЖ, или освобождаване по място на залавяне;

Насърчаване осиновяванията  на безстопанствените кучета.

РАЗДЕЛ ІІІ
КОНТРОЛ ВЪРХУ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, КАТО ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗТОЧНИК
ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТАНА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

Чл.7. (1) Всеки, който отглежда домашно куче или се грижи за такова, е отговорен за неговото здравословно състояние, опазване от кражба и изгубване.

(2) Всеки, който отглежда домашно куче или се грижи за такова, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:

1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.

2 .Да му осигурява необходимото пространство и движение.

3. Да осъществява контрол върху поведението на животното .

4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване, съгласно Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и Закон за защита на животните /ЗЗЖ/.

(3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашно, ако:

1. Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;

2. Въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи към тях.

(4) Собственикът на домашно куче е длъжен да избягва нежеланото му размножаване като му осигури:

1. Кастрация.

2. Изолация по време на размножителния период.

(5) Когато собственикът не е в състояние да отглежда новородените или да им намери осиновители, след отбиването им, кучетата се настаняват в приют, като задължително се кастрират, ако здравословното им състояние позволява.

Чл.8. Собствениците на домашни кучета, които ги използват за размножаване, са длъжни:

1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката.

2. Да не допускат заплождане, което води до, или създава опасност за увреждане здравето на животното.

3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.

 4. Да осигури на отгледаните новородени животни дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.

5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.

6. Да предаде в приют новоотгледаните кучета, на които не са осигурени дом и собственик .

Чл.9 (1) Всеки собственик е длъжен:

1. Да отглежда домашно куче по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица и/или животни.

2. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.

3. Да отглежда домашни кучета при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното.

4. Да осигури условия и поведение на домашното куче, ненарушаващи спокойствието на гражданите.

(2) Забранява се отглеждането на домашни кучета на открити тераси и балкони на жилищни сгради и в гаражи.

(3) Забранява се отглеждането на домашни кучета в общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост, без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.

(4) Собствениците на домашни кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажна собственост.

(5) Собствениците на домашни кучета вземат мерки, кучето да не напуска само мястото на отглеждане, да не навлиза в чужда собствeност или на обществени места.

Чл.10. (1) При присъствие на домашното куче на обществено място собственикът е длъжен:

1. Да не оставя кучето без надзор и повод, а на агресивните кучета и без намордник. Да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му;

2. Да не допуска контакт на потенциално болно или опасно домашно куче с други животни и хора;

3. Да не допуска нарушаване на обществения ред от домашното куче;

4. Да носи със себе си регистрационните документи;

5. Да почисти мястото след дефекация на домашното куче

6. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на животното, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота и здравето на хора и животни.

(2) Забранено е разхождането на домашни кучета:

1. На територията на детски градини и училища.

2. На територията на здравни заведения.

3. На територията на детски площадки.

4. На територията на следните градски паркове и градини.

5. Стадион и спортни площадки

а) парк „Градска градина ”

б) парк Ротари и парк „Дружба

(3) Собственикът на домашното куче е длъжен:

1. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод, а за агресивните и с намордник.

2. Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места:

а) обособените пространства за свободно разхождане на домашни любимци;

б) извън регулационните граници и урбанизираните територии в Община Пирдоп

3.  Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни;

4. При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод или в транспортен кафез. Това ограничение не се отнася за кучета –асистенти на хора с увреждания;

5. Да показва паспорта на домашното куче на контролните органи при поискване, както и документ за платена такса по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, с изключение на собствениците на кучета по чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/. 

РАЗДЕЛ ІV
ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

Чл. 11. (1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът подава декларация в община Пирдоп, когато там е постоянния му адрес или неговото седалище.

(2) Собствениците регистрират домашните си кучета в Районната ветеринарномедицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар, съгласно изискванията на чл.174 от ЗВМД. Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ и Община Пирдоп.

(3) Приходите от събраните средства постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета.

РАЗДЕЛ V
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Чл. 12 (1) Кметът на общината организира изпълнението на Програмата и ежегодно внася отчет пред Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните / БАБХ/.

(2) Общинският съвет предвижда средства за изпълнението на програмата по (1).

Чл. 13. Общината изгражда, оборудва и стопанисва обособени клетки за разхождане на домашни кучета.

Чл. 14  Общината организира залавянето на свободно скитащи кучета, независимо от собствеността им.

РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ

Чл. 15. Контролът върху дейностите, свързани с разпоредбите на настоящата Наредба осъществява Кмета на Община Пирдоп, упълномощени от него лица, кметове и кметски наместници на населените места  и органите на МВР.

Чл.16.Физическите и юридически лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверка.

Чл.17 За установените по време на контролната дейност административни нарушения, контролните органи по чл. 15, могат да съставят акт за установяване на нарушенията, да издават писмени предписания и заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

РАЗДЕЛ VII
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18 (1) Нарушенията на тази Програма се констатират с акт за установяване на административно нарушение.

(2) В случаите на нарушение на тази Програма, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят от упълномощени служители на общинска администрация, кметове и кметски наместници на населените места и от органите на МВР

(3) Въз основа на АУАН, Кметът на Община Пирдоп или упълномощен от него със заповед заместник-кмет,  издава наказателно постановление.

Чл.19  За констатирани нарушения по чл. 7, ал. 2, т. 3 на собственика на куче, ухапало животно се налага глоба в размер на 200 лева, а при повторно нарушение-в двоен размер.

Чл.20  За констатирани нарушения по чл. 7, ал. 2,т. 3 на собственика на куче, ухапало човек се налага глоба в размер на 500 лева, при повторно нарушение-в двоен размер.

Чл.21 За неизпълние разпоредбите на чл. 16 от тази Програма се наказва с глоба от 500 лева.

Чл. 22 За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на тази Наредба, за които не са предвидени санкции в други нормативни актове, на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 23 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ       

  • 1. По смисъла на тази Програма:

1.„Домашни кучета” са животни, които се отглеждат в домакинствата или от интерес към животното.

2. „Агресивно поведение” е поведение, което се изразява в нападение или намерение за нападение срещу друг представител от същия или друг животински вид или срещу човек.

3. „Кастрация” е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките.

4. „Овладяване на популацията“ е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаване на улиците от тях.

5. „С цел развъждане” е размножаване на животното поне веднъж годишно

6. „Безстопанствени кучета” са кучетата, родени като такива, изгубени или изоставени от собствениците си, свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.

  • 2. Настоящата Програма се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  • 3. Програмата е приета от  Общински съвет Пирдоп с Решение № 110 / 24.09.2020г. и влиза в сила в едномесечен срок  след изграждане на обособени клетки за разхождане на домашни кучета.
  • 4. Изпълнението на Програмата се възлага на Кмета на Община Пирдоп. 
Attachments:
Download this file (Programa_bezd_kucheta.docx)Програма-безстопанствени-кучета[Programa_bezd_kucheta]21 kB