В изпълнение на свое Решение №54 / 30.04.2020 г., Общински съвет - Пирдоп обявява процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2023 г. за Софийски окръжен съд – гр. София и утвърждава следните условия, ред и правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Пирдоп, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд - София;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
2.1. е съдебен заседател в друг съд;
2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

3. Утвърждава образци на документи, както следва:
3.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1);
3.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение №2);
3.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (приложение №3);
3.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4);
3.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

4. В срок до 29.05.2020 г. - 17:00 ч., кандидатите за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд – гр. София, подават в деловодството на Община Пирдоп документите по т.3. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:
4.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
4.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
4.5. мотивационно писмо;
4.6. писмено съгласие;
4.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
4.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
4.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

        ПРИЛОЖЕНИЯ

Председател на Общински съвет - Пирдоп: /п/
/Васил Кафеджиев
/