1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият правилник регламентира формите, условията и реда на подпомагане с еднократни финансови и материални помощи от Община Пирдоп.
1.2. Подпомагането по реда на този Правилник се осъществява по инициатива или предложение на Постоянна комисия на ОбС - Пирдоп или Кмета на общината.
1.3. Преценка на необходимостта и формата за отпускане на помощ се взема от ОбС – Пирдоп след становище на съответната Постоянна комисия и Кмета на общината.

2. ОБХВАТ НА ПРАВИЛНИКА: Лица и семейства с доказани нужди, които са с постоянен и настоящ адрес в Община Пирдоп, не по-малко от три години към датата на подаване на заявлението:

2.1. Социално слаби лица и семейства.
2.2. (Допълнена, приета с Решение №29/31.03.2022 г.) Лица с увреждания, придобили документ от ТЕЛК или НЕЛК до 31.08. на текущата година. След тази дата остават за следващата година.
2.3. Възрастни хора - над 80 години, лица и семейства, живеещи сами.
2.4. (Отменена  с Решение №29/31.03.2022 г.).
2.5 Новородени деца с постоянен и настоящ адрес на майката в Община Пирдоп не по-малко от 6 (шест) месеца преди раждането на детето. Изключения за срока на настоящия адрес се допускат за майка - учаща, редовно обучение.
2.6. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии и пожари.
2.7. Млади семейства и самотни родители до 30 години, с деца до 3 навършени години.

3. ФОРМИ НА ПОДПОМАГАНЕ

3.1. ПОДПОМАГАНЕ С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
3.1.1. Еднократна финансова помощ в размер до 400 лева, в случай на смърт на самотни хора, за сираци или други изключително тежки социални случаи.
3.1.2. (Допълнена, приета с Решение №29/31.03.2022 г.) Еднократна финансова помощ за новородено дете в размер до 1000 лв.
3.1.2.1. Финансова помощ по реда на този правилник се предоставя за всяко живородено/осиновено дете в семейството, до трето поредно дете на майката. Ограниченията не се отнасят за трето поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н.
3.1.2.2. Право да получат еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете имат:
/1/ Родителят/ите/ или осиновителят/ите/ на детето, вписани в удостоверението за раждане.
/2/ Законен представител, настойник.
3.1.2.3. Лицето по т.3.1.2.2. има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца и не са му отнети или ограничени родителските права.
/1/ Правото на еднократна финансова помощ се ползва за всяко новородено или осиновено до трето дете включително в семейството, след 01.01.2016 г.
/2/ Родителите на новороденото или осиновеното дете да нямат предоставени за отглеждане/осиновяване дете/деца в социални заведения и домове / доказва се с удостоверение от отдел ”Закрила на детето” към ДСП.
/3/ Лицата по т.3.1.2.2. да са навършили 18 /осемнадесет/ годишна възраст към датата на раждане на детето.
/4/ Лицата по т.3.1.2.2. да нямат парични задължения към община Пирдоп.
3.1.2.4.Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че новороденото/осиновеното дете е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Пирдоп.
3.1.2.5. Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец.
/1/ Заявлението се подава от родителят/ите/, /осиновителят/ите/ или настойника на новороденото/осиновеното дете в деловодството на община Пирдоп.
/2/ Към заявлението-декларация се прилагат:
1. Копие от удостоверение за раждане на детето(цата), за което се иска помощта.
2. Справка за родените деца от майката, от отдел ГРАО при Община Пирдоп /служебно/.
3. Копие от диплома за завършено образование на майката.
4. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес на родителите или осиновителите.
5. Удостоверение за семейно положение.
6. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права от единият от родителите при развод.
7. Удостоверение за липса или наличие на задължения към община Пирдоп.
8. Удостоверение за постоянен адрес на детето (служебно).
9. Лична карта на лицето, подаващо заявлението /за справка/.
/3/ Не се разглеждат заявления, към които се прилага копие от акта за раждане „дубликат” на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в промени в припознаването на детето.
/4/ Еднократна парична помощ не се изплаща, ако родителите по отделно или заедно имат дете, оставено за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа.
/5/ (Допълнена, приета с Решение №29/31.03.2022 г.) Размерът на еднократната парична помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете включително е както следва:
- Майка без основно образование - 200 лева;
- Майка с основно образование - 250 лева;
- Майка със средно и по-високо образование – 1000 лева.
/6/ При получаване на сумата майката подписва декларация, в която безспорно декларира, че детето няма да бъде дадено за осиновяване, в противен случай възстановява получената сума.
3.1.3. Еднократна финансова помощ в размер до 500 лева, за пострадали лица и семейства, когато е засегнато основното жилище.


3.2. ПОДПОМАГАНЕ С МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА
3.2.1.(Отменена с Решение №29/31.03.2022 г.)
3.2.2. На социално слаби семейства с доход на член от семейството до 210 лв. - 3 куб.м. дърва за огрев, безплатно.
3.2.3. Възрастни лица и семейства над 80 годишна възраст, живеещи сами - 3 куб.м дърва за огрев, безплатно.
3.2.4. Хора с увреждания с доказана нетрудоспособност от 50 – 70 % - 3 куб. м дърва за огрев с 20% намаление на цената.
3.2.5. Хора с увреждания с доказана нетрудоспособност от 70- 90 % - 3 куб. м. дърва за огрев с 30% намаление на цената.
3.2.6. (Допълнена, приета с Решение №29/31.03.2022 г.) Хора с увреждания с доказана нетрудоспособност над 90 % - 3 куб.м дърва за огрев, безплатно при условие, че има подадено заявление  /Приложение №1/ лично или от упълномощено лице с точен адрес за доставка и актуален телефонен номер.
3.2.7. Млади семейства на възраст поне на единия родител до 30 г., самотни родители до 30 г., с малки деца до 3 навършени години - 3 куб.м. дърва за огрев, безплатно.
3.3. (Допълнена, приета с Решение №1/25.01.2018 г.) СОЦИАЛНАТА ПОМОЩ ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ПРАВИЛНИК, ЕДНОКРАТНО ЗА ГОДИНАТА, СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЩИНА ПИРДОП от данъчнозадължените лица на адреса, с изключение на наемателите /същите представят актуален договор за наем/.
Заявлението за отпускане на материална помощ /дърва за огрев/ и декларация Приложение №2 , която е неразделна част от същото да се подава в деловодството на общината до 30.04. на текущата година.

4. УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ

4.1. Помощи за лицата по:
т.2.1. се отпускат, ако жилаещите отговарят на условието средният доход на член от семейството за 6 месеца, предхождащи молбата за помощ да не надвишават 50% от минималната работна заплата за страната.
т.2.2, т.2.3 и т.2.7 (Променена, приета с Решение №1/25.01.2018 г.) с изключение на лицата с увреждания с над 90%/ се отпускат ако желаещите отговарят на условието средният доход на член от семейството за 6 месеца, предхождащ заявлението за помощ да не надвишава определената сума - целева помощ за отопление /регламентирана от държавата съобразен с гарантирания минимален доход/ и увеличена с 25% за жителите на община Пирдоп.
4.2. Помощи за лицата пот.2.2 ( лица с увреждания) се отпускат и срещу представен документ от ЛКК,ТЕЛК, НЕЛК и др.
4.3. Дърва за огрев се отпускат само по един от приетите критерии и само на един член от домакинство (най – благоприятния за лицето и семейството).
4.4 Лицата, кандидатстващи за помощ, е необходимо да отговарят на следните задължителни условия:
1. Обитаваното жилище да е единствено за семейството, не е застраховано, за него има документ за собственост и да не е източник на допълнителни доходи.
2. Да не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или земеделски стопанин , да не са собственици на капитал на търговско дружество и т.н.
3. Да не притежават движима и недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи.
4. Да нямат сключени договори за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.
5. Да не са прехвърляли имоти и/или идеални части от тях, чрез покупко продажба или дарение през последните пет години, към датата на подаване заявлението.
6. Да нямат задължения към Община Пирдоп, към датата на подаване на заявлението.
7. Служебна бележка /удостоверение за дохода на лицето/ семейството за работещите.
8. За безработните лица – регистрация в Дирекция Бюро по Труда и декларация, че е безработен.
9. Удостоверение за декларирани данни за движима и недвижима собственост на лицето и съпруга или лицето, с което живее на семейни начала.
10. Да не са получавали и да не получават помощ за същото основание от друг орган или институция.
11. Декларация, че не е пътувал на собствени разноски в чужбина.

5. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

5.1. Средствата се изразходват за лицата, посочени в т.2 от този Правилник.
5.2. Помощите се отпускат след подаване на писмено заявление до Кмета на Община Пирдоп от лицата, посочени в т.2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6. и 2.7. Молбата се завежда в деловодната система на Общината.
5.3. В заявлението се описват обстоятелствата, поради които се иска съответната помощ.
5.4. След проверка на достоверността на информацията, се изготвя писмено становище за съответствие на кандидата с изискванията на настоящия Правилник от съответните служители в ОбА /сектор ГРАО, сектор МДТ, гл. специалист „Социални дейности, соц. програми и работа с етноси” и СЗОбГ, а при необходимост може да се изиска информация от териториалните структури на НАП, ДБТ , ДСП и др./, въз основа на което Кметът на община Пирдоп взима решение.
5.5. Еднократна финансова помощ в размер до 500 лв. се отпуска от Кмета на общината, а над тази сума след решение на ОбС-Пирдоп.
5.6. За взетите решения и отпуснатите помощи, Кметът на Община Пирдоп докладва в ОбС - Пирдоп 2 пъти годишно.
5.7. Лицето, кандидатствало за помощ, се уведомява писмено за резултата.

6. ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

6.1. Към заявлението, подадено до Кмета на Община Пирдоп се представят документи, доказващи съответствието с условията на т.4.4., както и други, съобразно конкретния случай:
- Протокол от оторизиран орган, доказващ наличието на бедствие или авария;
- Декларации по образец – Приложение №2 и №3.
6.2. Общинска администрация води регистър на отпуснатите помощи по настоящия Правилник.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

7.1. „Семейство” са лицето (заявител), неговият съпруг или съпруга, деца до 18-годишна възраст, родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на встъпилите в брак, а ако са недееспособни – независимо от възрастта;
7.2. “Домакинство” включва съпрузите, лицата,живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.
7.3. Безработни са лицата, които не упражняват трудова дейност, носеща някакви доходи, регистрирани са в Бюрото по труда и не са отказвали предложената им работа.
7.4. Лицата, регистрирани в Дирекция социално подпомагане и получаващи помощ от там, както и лица, на които е отпусната финансова помощ за отопление по наредба, не могат да бъдат подпомагани по реда на този Правилник.
7.5. При доказана злоупотреба на лицата по т.2.1, 2.2 и 2.3 получили безплатно или при облекчени условия дърва за огрев, се отнема правото на преференции по този Правилник за две години ( без да се счита годината на нарушението).
7.6. Некоректно попълнено заявление-декларация /по образец/ не се разглежда.
7.7. Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове и кредитни институции, издаване на лични документи, както и за покриване на текущи разходи за ел.енергия, вода и др.
7.8. На лица, които не отговарят на посочените в Правилника условия за отпускането на еднократна помощ, такава се отпуска само при изключително трудна за заявителя житейска ситуация, при която е невъзможно той сам, чрез труда си или чрез притежаваното от него имущество да посрещне съответната конкретна нужда.
7.9. Не подлежи на подпомагане по този Правилник, за срок от ДВЕ години, лице, на което е съставен Акт за нарушение на територията на община Пирдоп.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Този правилник отменя „Правилник за реда и начина за отпускане на финансови и материални помощи от Общински съвет – Пирдоп“, приет с Протокол №1 от 25.01.2018 г.
8.2. Настоящият Правилник за реда и начина за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
8.3. Разпоредбите на този Правилник имат непосредствено действие върху започнатите от 01.01.2014 г. производства.
8.4. Правилникът за реда и начина за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп е приет с Решение №13 от 28.02.2014 г. на ОбС – Пирдоп и влиза в сила от 01.04.2014 г.
8.5. Измененията и допълненията към Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп са приети с Решение №29/31.03.2022г. на ОбС – Пирдоп.
8.6. Измененията и допълненията към Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп са приети с Решение №18 от 25.02.2016 г. на ОбС – Пирдоп. Настоящият правилник е изменен и допълнен с Решение №27 от Протокол №3 от заседание на ОбС – Пирдоп, проведено на 31.03.2016 г., Решение №92/29.06.2017 г. и Решение №1 по Протокол №1 от 25.01.2018 г. и №29/31.03.2022г.
8.7. Разпоредбите на този Правилник имат непосредствено действие върху започнатите от 01.01.2016 г. производства.

Приложения:

1. Приложение №1 - Заявление (образец)

2. Приложение №2 - Декларация по чл.2.1, 2.2, 2.3

3. Приложение №3 - Декларация по чл.2.6