18.11.2021 г. - Проект на Общински план за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други лица в уязвимо социално положение в Община Пирдоп за периода 2021-2023 г. (свали файл)


15.06.2021 г. - Докладна от Васил Кафеджиев - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Проект за изменение на чл.55, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (свали файл)


09.03.2021 г. - Проект на План за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. (изтегли файл)

Програма за реализация на ПИРО на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. (изтегли файл)


13.01.2021 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Пирдоп в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (изтегли файл)

Проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Пирдоп в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (изтегли файл)

Предложение Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно допълнение и изменение на проекта на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Пирдоп в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (изтегли файл)

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА (изтегли файл)


16.11.2020 г. - Решение №СО-27-ЕО/2020 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София, относно изменение на предварителния проект на Общ устройствен план на община Пирдоп


14.10.2020 г. - Обявление на изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли файл)


27.08.2020 г. - Докладна записка от общинските съветници Станислав Готев и д-р Десислава Толинова, относно: Приемане на проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


16.11.2020 г. - Решение №СО-27-ЕО/2020 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София, относно изменение на предварителния проект на Общ устройствен план на община Пирдоп

 

01.07.2020 г. - ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение разпоредбата на чл.127, ал.2, т.2 и ал.3 от ЗУТ на 30.07.2020 година, от 10.30 часа в заседателната залата на Община Пирдоп ще се проведе заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Пирдоп за разглеждане, съгласуване и приемане на окончателен проект за Общ устройствен план на Община Пирдоп.

Документите на окончателния проект на ОУП са изложени за запознаване в сградата на Община Пирдоп и на електронен адрес: https://www.pirdop.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove-prieti-ot-obs-pirdop.html

Общ устройствен план - записка

Общ устройствен план - опорен план - М 1:25 000

Общ устройствен план - опорно-сравнителен план - М 1:25 000

Общ устройствен план - окончателен проект - М 1:25 000

Комуникационна схема - М 1:25 000

Диагнозно и прогнозно натоварване на републиканската пътна мрежа - М 1:25 000

Опорен план - културно-историческо наследство - М 1:25 000

Проект културно-историческо наследство - М 1:25 000

Схема електроснабдяване - М 1:25 000

Схема водоснабдяване и канализация - М 1:25 000

Схема ландшафтно устройство, зелена система и туризъм - М 1:25 000

Схема горски фонд - М 1:25 000

Схема на собствеността - М 1:25 000

Схема по вид територия - М 1:25 000

Схема газоснабдяване - М 1:25 000


04.05.2020 г. - Предложение от група общински съветници, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли файл)


13.01.2020 г. - Доклад от Станислав Готев - председател на Временната комисия по приемане на предложенията за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, относно: Предложения за промени в Правилника (изтегли файл)


27.12.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


26.07.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища (изтегли файл)

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наеми продажба на общински жилища (изтегли файл)


11.07.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на община Пирдоп (изтегли файл)

Проект на Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


05.06.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп (изтегли файл)


25.04.2019 г. - Предложение от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп (изтегли файл)

29.03.2019 г. - Проект на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


14.03.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение и изменение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп (изтегли файл)


05.03.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп (изтегли файл)


18.02.2019 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019-2020 г. (изтегли файл)

Доклад за пазарна оценка на недвижим имот (изтегли файл)


13.12.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Промяна на Наредба за определяне размера на местните данъци (изтегли файл)


14.11.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна на чл.3, ал.3, т.6; чл.8, ал.1 и чл.31 от Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


08.11.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за общинската собственост (изтегли файл)


05.11.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


30.10.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: приемане на Наредба за общинска собственост (изтегли файл)

Проект на Наредба за общинска собственост (изтегли файл)


29.10.2018 г. - Предложение от Мария Шентова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Актуализация на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Пирдоп ()


27.08.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


14.08.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


13.08.2018 г. - Предложение от Мария Шентова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, негоните комисии и взаимодействието с общинската администрация, приет с Решение №7 / 24.11.2015 г. (изтегли файл)


13.08.2018 г. - Докладна записка от Мария Шентова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Актуализация на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (изтегли файл)


05.06.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга "Домашен социален патронаж" в община Пирдоп (изтегли файл)


10.04.2018 г. - Предложение от Мария Шентова - председател на ОбС-Пирдоп, относно: Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация (приет с решение №7/24.11.2015 г.) (изтегли файл)


06.02.2018 г. - Външен авариен план на "Аурубис България" АД (изтегли файл)


31.01.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, птици и пчелни семейства на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


31.01.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


22.01.2018 г. - Проект на Наредба за условията и реда за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (изтегли файл)


08.01.2018 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна разпоредбите на чл.36, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


14.12.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Частична промяна в Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови и манериални помощи от Община Пирдоп (изтегли файл)


01.12.2017 г. - Докладна записка от Мария Шентова - Председател на ОбС-Пирдоп, относно: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услуги в община Пирдоп (изтегли файл)

01.12.2017 г. - Становище на адв. Мариян Минков относно: Освобождаване от такси, събирани от общините - чл.8, ал.6 от ЗМДТ (изтегли файл)


07.11.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна разпоредбите на чл.17, ал.2 и ал.3 и чл.20, ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Пирдоп, приета с Решение №118/29.07-2008 г. (изтегли файл)


10.10.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


18.08.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


30.06.2017 г. - Проект на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Пирдоп (изтегли файл)


30.06.2017 г. - Проект на Наредба за предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж в община Пирдоп (изтегли файл)


06.06.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп (изтегли файл)


05.06.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


25.05.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна на текстове от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (изтегли файл)


22.05.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


18.05.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Отмяна на текстове от Наредбата за търговската дейност и услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


16.05.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


04.05.2017 г. - Тарифа за таксите за водовземане и за ползване на воден обект - публична общинска собственост (изтегли файл)


31.03.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Допълнение в Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Пирдоп (изтегли файл)


01.03.2017 г. - Проект на Наредба за организацията на предучилищното образование и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детската градина и началното училище на територията на Община Пирдоп (изтегли файл)


27.02.2017 г. - Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на Община Пирдоп (изтегли файл)


01.02.2017 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Актуализация на Наредба за обществения ред на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


24.11.2016 г. - Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, относно: Изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Пирдоп (изтегли файл)


Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп, с оглед разпоредбата на чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове:
"Чл. 26 (2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта."


14.09.2016 г. - Докладна записка от Ангел Геров - кмет на община Пирдоп, относно: Наредба за допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пирдоп


Докладна записка от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Пирдоп и сметките за средства от Европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2015 г.

Покана за публично обсъждане обсъждане


Докладна от Евгени Николов Додов - общински съветник, относно изменение и допълнение в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп


15.03.2016 г. - Докладна от Ангел Геров  - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение и допълнение в Наредбата за обществения ред на територията на Община Пирдоп


15.03.2016 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение в Наредба за търговска дейност и услуги на територията на Община Пирдоп и промяна в Наредбата за определянето и администрарането на местни такси и цени на услуги в Община Пирдоп


15.03.2016 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно приемане на Наредба за реда за полуяаване и управление на дарения от Община Пирдоп

Проект на Наредба за реда за полуяаване и управление на дарения от Община Пирдоп


12.02.2016 г.- Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение и допълнение в Правилника за реда и начина на отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп


Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материалини помощи от Община Пирдоп


12.01.2016 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение и допълнение в Наредбата за обществения ред на територията на Община Пирдоп


12.01.2016 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пирдоп


03.12.2015 г. - Докладна от Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп, относно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп


13.11.2015 г. - Проект на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация


14.05.2015 г. - Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация Пирдоп


23.02.2015 г. - Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи


08.01.2015 г. - Проект на наредба за гробищни паркове и погребално - обредна дейност на територията на Община Пирдоп


13.08.2014 г. - Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп
Докладна записка от инж. Цанко Николов Цанов


Проект на План за защита при бедствия на Община Пирдоп 2014 г.

Част 1: Основен план

Част 2: План за защита при земетресения

Част 3: План за защита при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества

Част 4: План за защита при аварии с радиоактивни източници или материали

Част 5:  План за защита при промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни химически вещества

Част 6: План за защита при наводнения

Част 7: План за защита при пожари


Проект на допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Пирдоп

Докладна записка относно: Приемане на допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Пирдоп


 12.06.2012 г. - Проект - Допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на нуслуги в община Пирдоп


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ГОРИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД / 02.05.2012 г.

На 29.05.2012г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администарция ще се проведе публично обсъждане на Проект за Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския горски фонд.
На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМа, чл. 181, ал. 6 от ЗГ и чл. 52, 52, 53, 54 и 55 от ЗОС, Наредбата ще бъде предложена за приемане от Общински съвет  - Пирдоп на предстоящото заседание, което ще се проведе на 31.05.2012г. / 15.05.2012 г.


Проект на Наредба за търговската дейност и услуги на територията на община Пирдоп/12.03.2012 г.


Проект за допълнение към Наредбата за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пирдоп/08.02.2012 г.

ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП - 1

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП - 2

ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ  В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

2011-12-14


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

2011-04-25


НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ПИРДОП - 1

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ПИРДОП - 2

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ПИРДОП - 3

2011-03-01