СЪОБЩЕНИЕ

От 03.04.2023 г. до 13.04.2023 г. Община Пирдоп стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в Проекта „Грижа в дома в Община Пирдоп“ - за целеви групи, както следва:

1. Възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
2. Служители на доставчици и интегрирани здравно-социални услуги.

I. Подаване на заявление-декларация от кандидат-потребител за включване в Проекта „Грижа в дома в Община Пирдоп“ (заявлението може да изтеглите тук).

Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Пирдоп. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
 • пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

Заявленията-декларации от лицата с увреждания се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

II. В тази връзка Община Пирдоп ще назначи лица на длъжност „Домашна помощница“, които ще имат задължения по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както следва: помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: основно
 • Трудов стаж: не се изисква
 • Други: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство (удостоверява се с приложен документ).
 • Специфични изисквания: гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Вид договор: Трудов - за определен срок, съгласно условията на проекта (12 месеца)
 • Работно време: 8 часа /пълно работно време/ или повече наети лица при пропорционалната заетост на непълно работно време.

Желаещите могат да подават Заявления-декларации в „Центъра за информация и услуги на граждани“ на Община Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа в срок до 13.04.2023 г. (заявлението може да изтеглите тук).

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • автобиография;
 • документ за завършено образование (копие);
 • сертификат от обучение и др. (копие).

Договор BG05SFPR002-2.001-0213-С01 „Грижа в дома в Община Пирдоп“ 


Logo ES 2

Проект: № BG05SFPR002-2.001-0213-C01 


„Грижа в дома в Община Пирдоп“
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

www.esf.bg

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“
Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0213-C01
Обща стойност на проекта: 219 787,60 лв., 100% БФП
Срок на изпълнение: 14 месеца от 28.03.2023г.

Цели и очаквани резултати:

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации за 40 потребители за срок от 12 месеца. Проектът допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“. Изпълнението на целите на проектното предложение допринасят за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Основната цел на настоящия проект е фокусирана върху създаването на интегрирана здравно-социална услуга в общността, която да доведе до подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в невъзможност от самообслужване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на релевантен капацитет за предоставянето й.

Специфичните цели на проекта са:

1. Изграждане и въвеждане на модел за грижа в дома за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания; 2. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите; 3. Постигане на съответствие с националните и европейски препоръки, приоритети и принципи при осигуряване на сходни услуги за уязвимите групи на обществото. Изпълнението на заложените цели ще се осъществи чрез реализирането на комплекс от синергични дейности в т.ч.: 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лицата от целевите групи; 2. Доставка на храна и продукти, в т.ч. – от първа необходимост; 3. Предоставяне на информация за потребителите относно превенция и профилактика на здравето, социално значими заболявания, в т.ч. – консултации със специфични специалисти; включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; 4. Изграждане на кадрови капацитет за предоставянето на услугата чрез регулярни обучения и супервизии.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 40 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;
- 13 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 40 потребители и др.