17.05.2019 г. / 15.30 ч.

Информация за приключен договор


12.12.2018 г. / 16.00 ч.

Договор


15.11.2018 г. / 13.40 ч.

Публично състезание - резултати от дейността на комисията:

Протокол №1

Протокол №2

Доклад

Решение


06.11.2018 г. / 09.30 ч.

Съобщение за отваряне на ценови предложения


09.10.2018 г. / 14:30 ч.

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

ЕЕДОП

Образци

Приложение №1 и Приложение №2

Техническа спецификация