22.12.2016 г./15:08 ч. - Договор № 105/19.12.2016 г.


29.11.2016 г./16:30 ч. - Протокол от дейността на комисията
Доклад от дейността на комисията


08.11.2016 г./15:51 ч. - Обява за събиране на оферти

„Предоставяне на Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектното предложение за кандидатстване на Община Пирдоп по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Обява

Техническа спецификация

Указания

Проект на договор

Образци