МИЛЕНА ЙОРДАНКИНА МАЧКАНОВАM Machkanova 2
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

Ресорни направления: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ.

Родена на 30.05.1979 г. в гр. София.

Образование: Магистърска степен по клинична психология към СУ „Св. Климент Охридски“. Придобити допълнителни квалификации по специалността, управление на проекти и управление на човешките ресурси.

Владее английски език.

Професионален опит: Има дългогодишен ръководен опит в общинска администрация и в управлението на институции, предоставящи социални услуги.

Притежава професионален опит като експерт в областта на социалните услуги и управлението на проекти.

Преподавател и супервизор, с дългогодишна практика в работата с приемни родители, семейства в криза, ромски общности, деца със специални образователни потребности и други социални дейности.

Местно самоуправление: Председател на Общински съвет – Пирдоп в мандат 2005-2007 г. Член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети.

Общински съветник в мандат 2015-2019 г.

Обществена дейност: Председател на Народно читалище „Напредък 1869“, гр. Пирдоп в периода 2008 г. – 2020 г.

Заместник-кмет на община Пирдоп от м. декември 2023 г.