Loading...

Folder 2019

Toggle Заглавие
pdf Заповед №617/20.12.2019 г. - Относно: Отдаване под наем на имоти - полски пътища, публична общинска собственост в землището на гр. Пирдоп и в землището на с. Душанци ( pdf, 2.16 MB )
pdf Заповед №59/04.02.2019 г. - Относно: Определяне на ползватели на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр. Пирдоп ... ( pdf, 237 KB )
pdf Заповед №60/04.02.2019 г. - Относно: Определяне на ползватели на имоти - полски пътища, публична общинска собственост, в землището на гр. Пирдоп и в землището на с. Душанци ... ( pdf, 301 KB )
pdf Заповед №120/01.03.2019 г. - Относно: Традиционните чествания на Сирни Заговезни ... ( pdf, 52 KB )
pdf Заповед №184/09.04.2019 г. - Относно: От 20 април 2019 г. се забранява пашата в селскостопанските имоти в землището на община Пирдоп... ( pdf, 52 KB )
pdf Заповед №199/22.04.2019 г. - Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Пирдоп, считано от 05.04.2019 г. до 30.11.2019 г. ( pdf, 82 KB )
pdf Заповед №245/21.05.2019 г. - Относно: Опазване на обществения ред във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ( pdf, 50 KB )
pdf Заповед №543/18.11.2019 г. - Относно: Отмяна на режима на водоподаване в с. Душанци. ( pdf, 38 KB )
pdf Заповед №534/13.11.2019 г. - Относно: Въвеждане на режимно водоподаване в с. Душанци. ( pdf, 48 KB )
pdf Заповед №493/24.10.2019 г. - Относно: За жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица, находящи се в регулационните граници на гр. Пирдоп и с. Душанци по одобрените планове на съответните населени места, да се предоставят следните услуги по см ( pdf, 121 KB )
pdf Заповед №448/27.09.2019 г. - Относно: Определяне местата за поставяне на агитационни материали. ( pdf, 64 KB )
pdf Заповед №399/04.09.2019 г. - Относно: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Пирдоп. ( pdf, 66 KB )
pdf Заповед №393/02.09.2019 г. - Относно: Образуване на избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Пирдоп и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, което е нера ( pdf, 567 KB )
pdf Заповед №91/20.02.2019 г. - Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и землища, както следва... ( pdf )
pdf Заповед №330/19.07.2019 г. - Относно: Отчуждаване на част от имот - частна собственост с планоснимачен №2047 с площ от 54 кв. м. в кв.19А по плана на гр. Пирдоп ( pdf, 106 KB )