2019-02-20  

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-22  new

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на...

2019-02-21  

Заповед №91/20.02.2019 г. - Забранява...

Заповед №91/20.02.2019 г. Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и...

2019-02-21  

Съобщение за публично обявяване ...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обектсъгласно чл.62а, ал.1...

 
 
 

ОБЩИНА  ПИРДОП

На основание чл.115, ал2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 от ЗООС за  разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Аурубис България АД

гр. Пирдоп, общ. Пирдоп и гр. Златица, общ. Златица, Софийска област

с оператор: „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Пирдоп

с предмет на дейност: производство на анодна мед и катодна мед.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 27.10.2018г. до 27.11.2018г. (включително) в сградата на общината на пл."Тодор Влайков", етаж 2, стая №5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., на интернет страницата на община Пирдоп - http://www.pirdop.bg/

Обявата е публикувана във вестник „Камбана".

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Лице за контакти: Елена Смиленова - ст. експерт - Еколог;

тел. 07181 / 52 42, вът.29 ; 0877/153075;  obshtina_pirdop05@abv.bg


Линк към доклада в страницата на Изпълнителна агенция по околна среда:

http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz


2018-10-26