2019-02-20  

Ден на памет, посветен на...

Ден на памет, посветен на Апостола на свободата На 19 февруари 2019 г. в Пирдоп се състоя...

2019-02-19  

Информация по чл.21 от Регламент...

Информация      по чл.21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от...

2019-02-11  

Празничен календар февруари - март...

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПИРДОП 13 февруари - 23 март 2019 г. 2019-02-11 ...

2019-02-22  new

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на...

2019-02-21  

Заповед №91/20.02.2019 г. - Забранява...

Заповед №91/20.02.2019 г. Относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2019 г. по подотдели и...

2019-02-21  

Съобщение за публично обявяване ...

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обектсъгласно чл.62а, ал.1...

 
 
 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.)


Цветан Велков

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на „Едноетажна стопанска постройка за съхранение на инвентар и навес" в ПИ 56407.112.4, находящ се в землището на гр.Пирдоп.


Информация по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е достъпна в сградата на Община Пирдоп, ет.2, стая №5

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618,

бул."Цар Борис III"№136, ет.10, e-mail: riosv-sofia.org


Приложение:

1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС


2018-11-16