2019-10-11  

Децата в Пирдоп ще играят...

Децата в Пирдоп ще играят на нови катерушки Завърши монтирането на детски съоръжения в град Пирдоп....

2019-10-09  

Община Пирдоп приключи проекта за...

Община Пирдоп приключи проекта за ремонт на детските градини Днес официално беше открит филиал „Снежанка"...

2019-10-03  

Пожарът на депото за ТБО...

Пожарът на депото за ТБО е локализиран. Няма опасност за населението. Уважаеми съграждани, В началото на...

2019-10-10  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 09.10.2019 г. 1. ХИГИЕНИСТ ...

2019-10-07  

Съобщение за нарушено водоподаване ...

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с планираната цялостна подмяна на канализационните тръби на ул. "Гео Милев" в...

2019-10-04  

...

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Изпасването на трайните ливади и пасища е полезно, когато се прави правилно, след укрепването на...

 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Поради допуснати технически грешки в наименованията на т.9 и т.10 в публикувания на 23.11.2018 г. дневен ред на заседанието на ОбС-Пирдоп, което ще се проведе на  29.11.2018 г., същият се публикува с нанесените поправки.


ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 29.11.2018 г. от 17.30 ч. в НЧ "Светлина 1910" - с. Душанци, при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Светлина", с. Душанци за 2019 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Напредък 1869", град Пирдоп за 2019 г. 

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Определяне на продажни цени на дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, франко склад община за физически лица, жители на гр. Пирдоп за 2019 г.; Определяне на такси за административни услуги, технически услуги за горскостопанска дейност и пределна цена за услугата маркиране и сортиране на дървесина за 2019 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Предоставяне за ползване на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване за землището на гр. Пирдоп и землището на с. Душанци.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп  

5. Докладна записка относно: Актуализация на „Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2018 г.".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пирдоп.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Продажба на недвижим жилищен имот - частна общинска собственост - апартамент №5, етаж2, жилищен блок №33, гр. Пирдоп.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Приемане на пазарна цена по експертна оценка на площ от 141 кв. м. на обособена част от УПИ І /За жилищно строителство/, кв. 89 по плана на гр. Пирдоп и решение за предоставяне на пълномощия на  Кмета на Община Пирдоп да подпише предварителен договор с нотариално заверени подписи, съгласно чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Сключване на договор за безвъзмездно ползване  за разполагане на физическа инфраструктура на електронни съобщителни мрежи на „БТК" ЕАД.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Постъпило искане вх.№ 4800-16/20.11.2018 г.от Антоанета Кафеджиева - Дистрикт Чеърмен D 248 България 2018/2019 г. към Inner Wheel /Инър Уийл/ гр. Пирдоп за предоставяне на безвъзмездно право на поставяне върху територии - общинска собственост на преместваеми обекти.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Упълномощаване представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание за учредяване на Организация за управление на туристически район „Долината на розите".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Отмяна на чл.3, ал.3, т.6; чл.8, ал.1 и чл.31 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Пирдоп.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Предложение относно: Актуализация на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, включително разделното, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Пирдоп.

Докл.: М. Шентова - Председател на ОбС-Пирдоп

14. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за общинската собственост.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП: (п)

(инж. М. Шентова)Заседанията на всички Постоянни комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 27.11.2018 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, при следния дневен ред: (изтегли файл)

2018-11-27