2019-09-20  

Поздравление по повод Деня на...

Поздравление по случай 22-ри септември - Деня на Независимостта на България   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Приемете моите най-искрени...

2019-09-19  

WiFi4EU в Пирдоп ...

WiFi4EU в Пирдоп В Пирдоп вече функционира WiFi4EU. Това съобщи днес кметът Ангел Геров. Жителите...

2019-09-18  

Откриване на спортната зала в...

АНГЕЛ ГЕРОВ: „Високото спортно майсторство в Пирдоп е традиция и ние трябва да я възродим."...

2019-09-20  

Покана за редовно заседание на...

ПОКАНА   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което...

2019-09-20  

Актуални автобусни разписания на "Ангкор...

Актуални разписания на всички линии, изпълнявани от Ангкор Травел ЕООД Петрич - Антон Антон - Буново Антон -...

2019-09-19  

Местни избори - съобщение ...

СЪОБЩЕНИЕ На основание Решение №1131-МИ на ЦИК от 18.09.2019 г., Община Пирдоп съобщава, че избори за...

 
 
 

ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 28.02.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория" на НЧ „Напредък" гр. Пирдоп при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Пирдоп за 2018 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Пирдоп за мандат 2015-2019 г., за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Пирдоп.

Докл.: М. Шентова - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2019/2020 година.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Определяне таксите за ползване на недървесните горски продукти в Общински горски фонд за 2019 г. и План за пашата на животни в Общински горски фонд.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Сключване на договор за безвъзмездно ползване за разполагане на физическа инфраструктура на електронни съобщителни мрежи на БТК ЕАД.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Приемане на  решение за поставяне на преместваемо съоръжение/по реда на чл. 56 от ЗУТ/ в УПИ ІІ /За парк/, кв. 80 по плана на гр. Пирдоп за продажба на ограничен асортимент кухненска продукция, топли напитки, вода, готови алкохолни напитки и пиво, сервирани в еднократен амбалаж и приемане функционалните, обемните и пространствените му характеристики.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Приемане на инвестиционно намерение на „ТОШОМЕКС" ЕООД и „СИМОВ ОЙЛ" ООД за изграждане за своя сметка на паркинг за публично ползване, който ще бъде разположен източно от сградата на пощата, върху зеления насип, разрешение за изработване на подробен устройствен план в обхват План за улична регулация и решение, с което разрешава на кмета на Община Пирдоп да приеме съответното дарение и да сключи договор.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Постъпило предложение за промяна на собствеността на участък от републикански път I-6 от публична държавна собственост в публична общинска собственост в участъка, преминаващ пред територията на землището на Община Пирдоп.

Докл.: М. Шентова - Председател на ОбС-Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП: /п/
М. ШЕНТОВА


Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 26.02.2019 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, при следния дневен ред: (свали файл)

2019-02-22