2019-08-15  

Мъжкият хор на Класическата гимназия...

Мъжкият хор на Класическата гимназия гостува в Пирдоп По повод храмовия празник на църквата „Свето Успение Богородично",...

2019-08-15  

Пирдопската църква отбеляза храмовия си...

200 години храм „Св. Успение Богородично" Пирдопската църква отбеляза храмовия си празник На 15 август...

2019-08-09  

Лятна киновечер - София филм...

ПОКАНА НОВАТА филмова ВЕЧЕР е на 31 АВГУСТ! ОЧАКВАМЕ ВИ! 31 август, 20:00 ч. - ШОКОВО СЪСТОЯНИЕ,...

2019-08-22  new

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 21.08.2019 г. 1. РАБОТНИК...

2019-08-14  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 14.08.2019 г.   1....

2019-08-13  

Мерки за биологична безопасност, относно...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената...

 
 
 

П О К А Н А 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. от 17.30 ч. в лекторията на читалище „Напредък" гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка относно: Отчет-анализ за дейността на полицейски и младши полицейски инспектори от РУ МВР-Пирдоп, обслужващи 01 район- Община Пирдоп, през 2018г.

Докл.: М.Шентова- Председател на ОбС-Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пирдоп за 2020г.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на Отчет на младежките дейности в Община Пирдоп през 2018г. и „Общински план  за младежта  за 2019 година." .

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

6. Допълнение и изменение на Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп.

Докл. : Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп 

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим имот- публична общинска собственост за поставяне на преместваем търговски обект в част от УПИ II- „ За парк" в кв.80, гр.Придоп.

Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП: /п/
М. ШЕНТОВА


Заседанията на постоянните комисии към ОбС- Пирдоп  ще бъдат проведени  на 26.03.2019г. от 16.00 ч. в заседателната зала на  ОбА - Пирдоп, при следния дневен ред: (свали файл)

2019-03-22