IMG 47bcc75d79162383d58dba5023265c35 V

В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0003 „Изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците на територията на община Пирдоп“ са доставени  900 бр. компостери, които ще бъдат раздадени сред домакинствата в гр. Пирдоп и с. Душанци през м. февруари. От тази възможност ще се възползват жителите, които са заявили своето желание и същите са включени в списъци по време на разяснителната кампания. В допълнение, около блоковете ще бъдат разположени 51 контейнера за разделно събиране на отпадъци, като за целта бяха обособени 17 площадки с по 3 контейнера - за хартия, за пластмаса и за стъкло.

Предстои провеждането на информационни кампании за популяризирането на реаултатите от проекта, както и изготвяне на наръчници с инструкции за правилното използване на компостерите.

С изпълнението на проекта се цели чувствително намаляване количеството на зелените битови отпадъци, които се генерират в Пирдоп и Душанци. Идеята е зелената маса, която се изхвърля от домакинствата, да се компостира и, в съответствие с принципите на кръговата икономика, получената тор да се вложи отново в градините и стопанствата. Очаква се да бъде предотвратено образуването на 276 тона битови отпадъци, както и да бъдат разделно събрани 178 тона битови отпадъци годишно. Реализирането на демонстрационния проект ще обхване 4400 лица, които ще се възползват пряко от резултатите, постигнати от изпълнените мерки.

Проектът е финансиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. Общата му стойност е 373 307 лв.