РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

Контакти:

Централа: 07181/52-42 

Дежурен: 07181/51-88;
0886 073 775

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

52-42/вътр. 22

Заместник-кмет на община Пирдоп

52-42/вътр. 24

Заместник-кмет на община Пирдоп

52-42/вътр. 24

Секретар

52-42 /вътр. 26

Кмет на кметство Душанци

07183/2202

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Европейски програми, общинска собственост,
ТСУ и инфаструктура, икономически, социални дейнoсти и устойчиво развитие“

1. Директор

52-42/вътр. 31

2. Главен архитект

52-42/вътр. 31

3. Главен експерт „Инвестиционни проучвания, европейски програми и проекти"

52-42

4. Главен експерт „Програми и проекти"

52-42

5. Младши експерт "Строителство, инвестиционна дейност и IT"

52-42/вътр. 28

6. Главен специалист „Кадастър и регулация“

52-42/вътр. 28

7. Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол и инженерна инфраструктура“

52-42/вътр. 28

8. Главен специалист „Стопанисване и управление на общинска собственост, жилищна политика, технически архив и услуги, общински архив“

52-42/вътр. 28

9. Старши експерт „Екология, устойчиво развитие и иновации“

52-42/вътр. 29

10. Главен специалист „Туризъм, търговия, защита на потребителите и пазари, снабдяване и складово стопанство“

52-42/вътр. 27
11. Старши експерт „Местни приходи“

52-42/вътр. 34

12. Старши експерт „Местни приходи“

52-42/вътр. 32

13. Главен специалист „Социални програми“.

52-42/вътр. 33

14. Главен специалист „Опазване на обществения ред и селско стопанство“

52-42/вътр. 29

15. Главен специалист „Транспорт и организация на общински автопарк“

52-42

16. Главен специалист „Такси, наеми, глоби и каса“

52-42/вътр. 34

17. Главен специалист „Местни данъци, такси и комплексно обслужване“

07183/2202

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Финанси, бюджет и административно обслужване“

1. Директор

52-42

2. Гл. юрисконсулт

52-42

3. Главен счетоводител

54-09

4. Финансов контрольор

52-42/вътр. 33

5. Главен специалист/счетоводител

52-42/вътр. 32

6. Главен специалист ТРЗ /счетоводител

52-42/вътр. 32

7. Старши експерт „Човешки ресурси и кореспонденция“

52-42

8. Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС и канцелария“

51-12

9. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"

52-42/вътр. 27

10. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"

52-42/вътр. 27

11. Главен  специалист ГРАО

52-42/вътр. 27

12. Старши експерт „Връзки с обществеността и информационни технологии“

 51-12