Наредби

Toggle Заглавие
pdf Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пирдоп ( pdf, 402 KB )
document Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пирдоп ( doc, 5.51 MB )
document Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пирдоп ( doc, 148 KB )
document Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на община Пирдоп ( doc, 818 KB )
pdf Наредба за морално стимулиране и признание на физически и юридически лица с особени заслуги към Община Пирдоп ( pdf, 966 KB )
document Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп ( pdf, 316 KB )
document Наредба за общинската собственост ( docx, 108 KB )
pdf Наредба за опазване на селскостопанското имущество ( pdf, 1.59 MB )
document Наредба за определяне размера на местните данъци ( doc, 290 KB )
document Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп ( docx, 81 KB )
pdf Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на Общинска администрация - Пирдоп ( pdf, 403 KB )
document Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Пирдоп ( docx, 28 KB )
document Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Пирдоп ( docx, 784 KB )
document Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Пирдоп ( doc, 53 KB )
pdf Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията на Община Пирдоп ( pdf, 3.31 MB )
document Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Пирдоп ( doc, 6.09 MB )
document Наредба за управление на общинските пътища ( docx, 27 KB )
pdf Наредба за управление, стопанисване на земите и горите от общинския горски фонд ( pdf, 5.11 MB )
pdf Наредба за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества ( pdf, 834 KB )
document Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Пирдоп ( docx, 29 KB )