Loading...

Folder Публични регистри

Folder Главен регистър за ПОС
Folder Главен регистър за ЧОС
Folder Регистър на издадени разрешения за поставяне на пр
Toggle Заглавие
pdf Държавен план-прием за училищата на терторията на община Пирдоп ( pdf, 124 KB )
pdf Регистър за издадените разрешения за строеж ( pdf, 135 KB )
pdf Регистър на безстопанствени кучета ( pdf, 220 KB )
pdf Регистър на военните паметници на територията на община Пирдоп ( pdf, 201 KB )
pdf Регистър на даренията ( pdf, 157 KB )
spreadsheet Регистър на заявленията за достъп до информация ( xlsx, 12 KB )
spreadsheet Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем ( xlsx, 19 KB )
pdf Регистър на издадените технически паспорти ( pdf, 249 KB )
pdf Регистър на лекарските практики ( pdf, 127 KB )
pdf Регистър на нормативните актове, приети от ОбС-Пирдоп ( pdf, 179 KB )
pdf Регистър на одобрените проекти ( pdf, 157 KB )
pdf Регистър на специализираните институциии и социалните услуги ( pdf, 169 KB )
pdf Регистър на удостоверения за регистрация на строежи ( docx, 27 KB )
spreadsheet Регистър на удостоверенията за водовземане/ползване - повърхностни води ( xlsx, 13 KB )
pdf Регистър по чл.5, ал.5 от ЗУТ за издадени заповеди за изработване на ПУП ( pdf, 153 KB )
pdf Списък на детските градини и училищата на територията на община Пирдоп ( pdf, 309 KB )
pdf Списък на търговските дружества с общинско участие ( pdf, 153 KB )