saobshtenie komposteriУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП,

Община Пирдоп стартира кампания по предоставяне на своите жителите на 900 броя компостери за домашна употреба.

От тази възможност ще се възползват жителите, които са заявили своето желание и същите са включени в списъци по време на разяснителната кампания.

Получаването и използването на компостерите е напълно безплатно, като единственото условие е желаещите да ги получат да имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Пирдоп.

Заедно с предоставените компостери лицата ще получат и наръчник за компостиране в домашни условия, в който се съдържа информация за основните принципи на домашното компостиране.

За да получите повече информация във връзка с кампанията по раздаване на компостери и домашното компостиране, моля да посетите организираните от община Пирдоп информационни събития, които ще се провеждат всеки работен ден в периода 07 – 18 февруари:

7, 8, 9, 10 и 11 февруари 2022 г. от 10:00 до 12.00 часа пред читалище "Напредък", гр. Пирдоп,

14 февруари - 1 район от 10:00 до 12.00  часа, пред Стадиона, находящ се на ул. "Г. Бенковски" №6, гр. Пирдоп,

15 февруари - 2 район от 10:00 до 12.00 часа, площад "Скалата", гр. Пирдоп,

16 февруари - 3 район от 10:00 до 12.00 часа "Вран камък" (кръстовището на ул. "Ст. Стамболов" и ул. "Иван Вазов"), гр. Пирдоп,

17 февруари - 4 район от  10 до 12.00 часа пред църква "Свето Успение Богородично", гр. Пирдоп,

18 февруари - село Душанци от 10 до 12.00 часа пред Кметство с. Душанци, общ. Пирдоп.

Нека заедно да допринесем за предотвратяване на количествата образувани битови отпадъци на територията на нашата община, с което да бъдем съпричастни към целите за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци и формиране на общество с нулеви отпадъци.

Предоставянето на компостери за домашна употреба е в изпълнение на договор № BG16M1OP002-2.009-0003-C01 за проект “Изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците на територията на община Пирдоп“, финансиран по от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.