IMG 20220824 153129 2

Община Пирдоп стартира реализирането на проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Пирдоп с ЕКАТТЕ 56407, Община Пирдоп". Стойността на проекта е 1 830 000 лв., финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

Началото на проекта бе дадено вчера, 24.08.2022 г., със символична първа копка. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров,  гл. архитект Петър Ковачев, управителят на фирмата-изпълнител "СА.И.Е." ЕООД Венцислав Петков, Олег Гурбалов – координатор на проекта, представители на Общинска администрация и на строителната компания.

Предстои да бъдат извършени следните дейности:

  • Предепониране на част от отпадъците;
  • Полагане на геотекстил;
  • Изграждане на подпорна стена от габиони, която да ограничи сметището до р. Селска;
  • Полагане на земни маси за запечатване на сметището;
  • Изграждане на газови кладенци;
  • Биологична рекултивация (затревяване).

След рекултивацията на депото, предназначението на терена ще бъде променено на пасище или мера.

Срокът за закриване и рекултивация на общо девет общински депа за ТБО в България, даден от Европейската комисия, е изключително кратък. Неизпълнението на тези задължения ще доведе до финансови санкции за страната ни от Европейския съюз. Предприемането на действия в спешен порядък за изпълнението на проекта е от изключителна важност и с голям обществен интерес. С реализирането му ще се създадат условия за осъществяване на местно ниво на задълженията, поети от България за постигане на съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на управление на отпадъците.