el mobileОбщина Пирдоп ще придобие електромобил категория L7e, с допълнителна надстройка тип „Карго“. Същият ще е използва за нуждите на Домашния социален патронаж.

Проектното предложение за финансиране в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства, е одобрено от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд. 

ЕС си поставя за цел да премахне въглеродните емисии от транспортната система и подкрепя алтернативи на традиционните технологии за двигатели с вътрешно горене и горива. Използването на електромобила в дейността на общината ще допринесе за опазване на околната среда, подобряване качествата на атмосферния въздух и намаляване нивата на шумовото замърсяване в населеното място.