1682590438279На 26.04.2023 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-142/25.04.2023 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът предвижда организиране и провеждане на подготвителни дейности с цел разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон за програмен период 2023-2027 г.

В рамките на проекта ще бъде проведена разяснителна и информационна кампания сред местната общност за популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за ВОМР, включваща информационни срещи, информационни конференции и публикации. Ще бъдат подготвени рекламни мателиали и брошури, с цел информирана на възможно най-широк кръг от местната общественост. Ще бъде проведено проучване и изготвен анализ на социално-икономическото развитие на територията на МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон.

На базата на анализа и на информацията от проведените информационни срещи с обществеността, ще бъде изготвена Стратегия за ВОМР на МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон за програмен период 2023-2027 г. Стратегията ще бъде консултирана с местната общност чрез работни срещи и обществения обсъждания. Също така се предвижда да бъдат проведени обучения на местни лидери и заинтересовани страни от територията на МИГ-а.

Проектът ще удовлетвори потребността на Сдружение с нестопанска цел "МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон" от подпомагане на процеса за подготовка на Стратегия за местно развитие. Чрез планираните събития ще се насърчи включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон за програмен период 2023-2027 г.

Като резултат от проекта ще бъде разработена Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Пирдоп, Копривщица и Антон за програмен период 2023-2027 г.