ПРОГРАМА МИКРОПРОЕКТИ ЗА КЛИМАТА

DEFondНа 22.08.2023 г. Управителния съвет на Национален доверителен екофонд одобри за финансиране проект с наименование: „Намаляване на емисиите на парникови газове с внедряване на системи за контрол и управление на микроклимата и разхода на ел. енергия в общински сгради" (PDF)

Проектът има за цел въвеждане на мерки за мониторинг, контрол и оптимизиране на разхода на ел. енергия и с въвеждане на система за автоматично регулиране на системите за осигуряване на микроклимата /водогрейни котли/ в две от сградите на детските градини, които са общинска собственост и са на бюджетна издръжка, да доведе директно намаляване на емисиите на парниковите газове и създаване на условия за адаптация към климатичните промени чрез:

  1. Въвеждане на система за мониторинг и контрол на разхода на електроенергия в 2 общински сгради (детски градини) в община Пирдоп.
  1. Внедряване на система за контрол и управление на микроклимата на 2 общински сгради (детски градини) в община Пирдоп, чрез автоматично регулиране на работата на водогрейни котли и поддържане на температурата на въздуха близки до минимално допустимите гранични стойности, съгласно Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.
  1. Осигуряване на информираността на населението за моментното състояние на климатичните условия и качеството на атмосферния въздух в града, чрез инсталиране на система за мониторинг на въздуха, състояща се от 2 метеостанции и информационен портал.
  1. Провеждане на семинар, посветен на Деня за борба с климатичните промени и намаляването на емисиите от парникови газове.

Предстои подписване на договор с бюджет 50 000 лв., 100% финансиран от Националния доверителен екофонд.