ПОКАНА
ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ
ОТНОСНО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА ПИРДОП“ 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 Бъдеще за децата“ 
Административен договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“   
Финансиран от Европейския социален фонд „Плюс“, чрез Програма на човешките ресурси 2021-2027 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция по проект „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“, която ще се проведе на 29.11.2023 год., от 10:30 часа в Ритуалната зала на Община Пирдоп в Читалище «Напредък 1869», гр. Пирдоп.

Проект „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ се изпълнява съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0100-C01,  по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансиран от Европейския социален фонд „Плюс“, чрез Програма на човешките ресурси 2021-2027, в изпълнение на Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ със:

Специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“;

Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

На пресконференцията ще  бъде представена информация относно предвидените цели и дейности в проектното предложение, както и запознаване на населението с услугите, от които могат да се възползват съгласно заложените целеви групи в специфичните цели на проекта.

 

Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“