Във връзка с подадените проектни предложения за финансиране по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I, Община Пирдоп е внесла писмо-възражение в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, относно начина на класиране на проектните предложения.

Припомняме, че Община Пирдоп участва в процедурата с девет проекта за саниране, от тях пет са в „Списък с резервни ПИИ по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране. Останалите четири проектни предложения са с прекратено производство, тъй като не преминават заложения минимален праг по критериите за оценка.

Pismo MRRB