MZ logo

 ЗАПОВЕД
РД-01-93/24.01.2024 г.

на д-р Розалина Чобанова - директор на РЗИ - Софийска област

На основание чл. 63а, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед увеличената заболяемост, достигнала епидемични стойности, от 312 на 10 000 души от населението към 22.01.2024 г. от грип и ОРЗ на територията на Софийска област, предвид осигуряване здравето на населението в Софийска област и след съгласуване на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев -  Главен държавен здравен инспектор на Република България, както и след Решение от 23.01.2024 г. на Областния кризисен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област срещу разпространението на грип, считано от 25.01.2024 г. до 01.02.2024 г. включително, както следва:
1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и детските консултации.
2. Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ.
3. В детските градини и ясли да се провежда стриктен ежедневен филтър, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Да се осъществява двукратна дезинфекция на повърхности. Да се извършва често проветряване на помещенията.
4. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
5. Управителите на лечебни заведения да създадат организация по стриктно спазване на оперативните си планове за борба с грипа и ОРЗ.

II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на Софийска област.

III. Заповедта да се сведе до знанието на Областен управител на Софийска област, кметовете на общините в Софийска област, ръководителите на лечебните и здравни заведения на територията на Софийска област и началника на РУО на МОН, за създаване на необходимата организация за изпълнение на противоепидемичните мерки.

IV.  Контрол по изпълнението на настоящата заповед да се осъществява от директор на дирекция „Надзор на заразните болести” към РЗИ Софийска област и длъжностни лица, определени от кметовете на общините.
V. Заповедта влиза в сила от 25.01.2024 г.
VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Софийска област.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ Софийска област, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението ѝ.