Програма „Развитие на човешките ресурси“                      

                 logo Pirdop 2 

                        Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“              

Във връзка с изпълнение на Поддейност 3 Разработване на програми за превенция на най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране в изпълнение на договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г, на 29.01.2024 г., бе проведена фокус-група с цел представяне на следните програми: Програма за превенция на ранни бракове и раждания; Програма семейно планиране; Програма "Здраво бебе", свързана с хранене и отзивчиви грижи за малкото дете.

На събитието присъстваха представители на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Пирдоп, Държавна агенция за закрила на детето, Център за обществена подкрепа, директорът на ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, екипът предоставящ социалните услуги, предвидени в проекта, зам.-кметът на община Пирдоп и представители на Общинска администрация, експерти участвали в разработването на проекта, както и заинтересовани граждани. Водещ на събитието беше Майа Грозданова, представител на Сдружение „Гражданско общество" - партньор по проекта.

Присъстващите се запознаха със съдържанието на програмите и поставените в тях цели, бяха разгледани различни тези и запитвания от страна на представителите на социалните институции. Срещата завърши с надежда, че общината и работещите на територията на общината държавни и делегирани социални дейности ще работят в тясно сътрудничество за постигане и надграждане на заложените цели в проекта, както и за светлото бъдеще на децата в община Пирдоп.