Vlaikov

ОБЩИНА ПИРДОП
ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

IV-ти Национален литературен конкурс за млади таланти
„ТОДОР ВЛАЙКОВ“

Конкурсът за написване на разказ е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна и има за цел да привлече вниманието на младите хора към творчеството на Тодор Влайков.

Тема на конкурса: Свободна, но свързана с моралните ценности на съвременното българско общество в съпоставка с ценностната система на Влайковите герои.

Условия за участие:
- в конкурса могат да участват деца и младежи от цялата страна;
- текстовете не трябва да са публикувани до момента.

Възрастови категории:
- от V до VII клас;
- от VIII до XII клас.

Регламент на конкурса:
- обем на творбите: до 3 стандартни машинописни страници (1800 знака, вкл. и интервалите), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14 пункта;
- официален език на конкурса: български език;
- всеки автор може да представи до три творби;
- творби не се връщат;
- творбите се изпращат в запечатан плик, с надпис: „За IV-ти Национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков“, с посочени три имена на ученика, учебно заведение, клас, населено място, адрес, телефон за връзка и e-mail на адрес: Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2;
- всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Пирдоп по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.

Оценяване:
- творбите ще бъдат оценявани от петчленно жури;
- журито се определя със Заповед на кмета на община Пирдоп;
- решенията си журито взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство;
- решението на журито е окончателно и неоспоримо.

Критерии за оценка:
- оригиналност и творчески подход;
- езикова и стилистична култура;
- графическо оформяне на текста и спазен обем.

Срок за изпращане на творбите:
- до 30 април 2024 г.
(важи датата на пощенското клеймо).

Награден фонд:
- Първа награда – 200 лв. и грамота
- Втора награда – 150 лв. и грамота
- Трета награда – 100 лв. и грамота

Обявяване на резултатите и връчване на наградите:
Наградите ще бъдат обявени и връчени от кмета на община Пирдоп на 24 май, по време на тържеството по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и закриването на „Влайкови дни ‘2024“. Най-добрите разкази ще бъдат публикувани на сайта на община Пирдоп. С изпращането на творбата си, участникът дава изричното си съгласие тя да бъде публикувана в сайта на община Пирдоп.

За допълнителна информация: Милена Мачканова – зам.-кмет на община Пирдоп, тел. 07181 / 5242.