20200116 115544

Обществените обсъждания на проекта за бюджет на община Пирдоп за 2020 г. в гр. Пирдоп и с. Душанци се проведоха на 15 и 16 януари 2020 г. Жителите на Пирдоп не проявиха интерес към обсъждането, а в Душанци то премина при по-голяма гражданска активност.

От страна на администрацията присъстваха кметовете на община Пирдоп и кметство Душанци Ангел Геров и Златка Кънева, зам.-кметовете инж. Мария Шентова и инж. Иван Щаплев, секретарят Николина Божкова и главният счетоводител Нина Николова. Присъстваха още председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев и общинските съветници Райна Алдева, Мария Бръмбева и Станислав Готев.

Основните параметри от плана на бюджета бяха представени от главния счетоводител на общината Нина Николова. Общата му рамка е в размер на 7 764 892 лв., в това число държавни дейности 4 262 713 лв. и местни дейности в размер на 3 502 179 лв.

Общо задълженията на община Пирдоп възлизат на 4 368 147 лв., от които 590 121 лв. са неразплатените средства, а 3 778 026 лв. са дълг към държавата.

В проектобюджета е заложен разчет за капиталови разходи в размер на 582 889 лв. В това число влиза целева субсидия за капиталови разходи на стойност 177 700 лв. и собствени средства 405 189 лв. Рамката за ремонтите за 2020 г. е в размер на 194 703 лв. План-сметката на СЗ УОСОбГ е в размер на 612 660 лв. приходи и разходи 510 500 лв.

Докладван бе разчетът на средствата от Европейския съюз от Разплащателна агенция, Национален фонд и за трансгранично сътрудничество, за реализиране на проекти през 2020 г.

По време на обсъжданията постъпиха две предложения. Съветник Станислав Готев предложи да бъде закупен микробус за нуждите на общината и да се обособят две мини-площадки за домашни любимци.

Кметът на Душанци Златка Кънева направи предложение да се създаде фонд в размер от 3 000 лв. до 5 000 лв. годишно, който да подпомага проектни предложения и граждански инициативи, свързани с опазване на околната среда, облагородяване на обществени места, гражданско образование, здравословен начин на живот и др. от културния и обществения сектор.

Предложенията ще бъдат разгледани и ако има възможност, ще бъдат заложени в бюджет 2020 г.

В хода на обсъждането в с. Душанци, кметът Ангел Геров направи разяснения по представения проект на бюджет 2020 г. и отговори на множество поставени въпроси. Най-дискутираните теми бяха транспортът, управлението на отпадъците, продължителното засушаване и необходимостта водата да се разходва разумно и други. Присъстващият началник на ВиК – Пирдоп Константин Камберов също взе участие в дискусията.