w

Logo


На 30-ти януари 2020 г. бе проведена официална церемония „Първа копка“ и Начална пресконференция по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ С тези прояви стартира най-значимият към момента проект за Средногорието, обединяващ усилията на седемте общини в региона. Инж. Стоян Генов - Кмет на община Златица, водеща община по проекта, изтъкна значението и очакваните съществени придобивки за гражданите и региона. В проявите взеха участие народният представител г-н Лало Кирилов, г-н Николай Борисов – Зам.областен управител, г-жа Ирена Петкова – директор на РИОСВ, г-н Ангел Геров – кмет на община Пирдоп, г-н Андрей Симов – кмет на община Антон, г-н Григор Даулов – кмет на община Чавдар, г-жа Цветанка Йотина – кмет на община Мирково. Във всяка от двете прояви участваха по над 100 гости – журналисти, представители на институции, строители, проектанти, изпълнители и граждани. Проявите протекоха при изключителен интерес и активност от участниците и медиите.

С въвеждане на регионалната система (2012 г.), дейностите по управление на отпадъците се решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление на отпадъците налага, както координиране с регионалната система, така и активно участие в установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаване на сдружение СРЕДНОГОРИЕ-ЕКО всички общини, участващи в него си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи решения за бъдещото третиране на отпадъците.

Административен договор за предоставяне на ДБФП №BG16M1OP002-2.006-0003-C01 „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент - Община Златица– водеща община и общини партньори –Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. www.eufunds.bg