eServices

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че Общинска администрация - Пирдоп е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 76 броя електронни форми за електронни административни услуги.

Услугите могат да се заявяват на адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/ - „Услуги, предоставяни от общинска администрация“. Заявените чрез Единния модел услуги се получават в профила в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на избрана от заявителя община.

Към системата за еПлащане е осъществен и допълнителен канал за заплащане на заявени електронни услуги, чрез ePay. Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.

Повече информация може да намерите на сайта на Община Пирдоп, в меню Е-услуги.