Prebroqvane 2021

На 16.06.2020 г. в сградата на ОбА-Пирдоп се проведе планирано заседание на Общинската преброителна комисия за община Пирдоп. В хода на заседанието беше приет Правилник за дейността на комисията и Организационен план-график за дейността й на територията на общината до края на Преброяване 2021 г. Населението ще бъде информирано чрез публикуване на информационни и рекламни материали на сайта на Община Пирдоп, електронната страница на км. Душанци, Фейсбук и местните медии.

Във връзка с предстоящите дейности, свързани с предварителния обход, бяха определени двама регистратори за територията на гр. Пирдоп и с. Душанци, с необходимост от 1 придружител.

Организационният план включва провеждане на заседания на Общинската преброителна комисия, оперативни дейности и процедури за подбор на регистратори, преброители и контрольори за територията на община Пирдоп. Кандидатите следва да бъдат подготвени и обучени за работа с приложение за събиране на географски координати.

Същинското преброяване ще бъде проведено в периода януари-февруари 2021 г., когато преброяване на населението ще има във всички страни от ЕС. Преброяването в България ще се проведе на два етапа:
- чрез онлайн електронна преброителна карта от 22 януари до 31 януари 2021 г.
- чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20.00 часа на 15 февруари 2021 г.

Основната цел на преброяването е да събере качествена, съпоставима и изчерпателна информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението, както и за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, за жилищните условия на домакинствата в страната.

Данните от преброяването ще се използват от държавната администрация в процеса на вземане на решения и разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Данните от преброяването са в основата на разработването на национални и регионални политики, както и при разпределянето на европейски фондове за регионални проекти и инициативи.