footballПредстои старт на проекта „Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради“, гр. Пирдоп“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. беше сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие“ на 8 май 2019 г. След провеждане на съгласувателните процедури и предварителните административни дейности, на 10 август в 11.00 ч. ще бъде дадена строителна линия на обекта. Проектът е на обща стойност 97 114 лв., с краен срок за изпълнение 08.05.2022 г.