dogovor otpadaci 2

Днес, 11.08.2020 г., кметът на община Пирдоп Ангел Геров и главният счетоводител Нина Николова подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрено проектно предложение: ''Изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците на територията на Община Пирдоп'', финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., в размер на 373 307,69 лева за период от 18 месеца.

Община Пирдоп ще изпълни демонстрационен проект, насочен към устойчиво управление на битовите отпадъци на своята територия. Дейностите, предвидени в проекта, включват третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на община Пирдоп. Демонстрационният проект ще бъде насочен към прилагане на мерки по предотвратяване образуването на битови отпадъци и разделното им събиране.

За изпълнението на демонстрационния проект общината е идентифицирала успешно приложени на други места добри практики в областта на управлението на битови отпадъци, които са в интерес на целевите групи и с потенциал за последващо мултиплициране в други населени места.

Основната цел е да допринесе за намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване дела на рециклирането на отпадъци.

За реализиране основна цел на проекта, както и за принос към целите на процедурата, общината предвижда да изпълни следните специфични цели в рамките на проекта:

  • Извършване на проучване за идентифициране на успешно приложени на други места добри практики, които да бъдат приложени при изпълнението на настоящия демонстрационен проект;
  • Закупуване и доставка на активи (компостери и съдове за разделно събиране на битови отпадъци), подпомагащи успешното изпълнение на демонстрационния проект;
  • Постигане на промяна в поведението на гражданите по отношение управлението на битовите отпадъци;
  • Провеждане на информационна кампания за популяризиране и ангажиране на общественото внимание с въпроси свързани с предотвратяване образуването и разделното събиране на битови отпадъци;
  • Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и принос към формиране на общество с нулеви отпадъци;
  • Създаване на административен капацитет у кандидата за управление и организация на проектните дейности;
  • Прилагане на домашното компостиране, чрез предоставяне на компостери за домашна употреба на еднофамилни домакинства от град Пирдоп и село Душанци, като мярка насочена към предотвратяване образуването на битови отпадъци.

За изпълнението на тази дейност ще се приложат успешни практики от проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ (http://composting-home.eu/index.php/bg/about-project), финансиран по Програма за ТГС България - Македония.  Ще бъдат доставени 900 компостери за домашно компостиране с обем от 600 литра, които ще бъдат предоставени за използване на домакинства в общината, живеещи в еднофамилни жилища с дворове.

Изпълнението на дейностите ще обхване 500 домакинства на територия на град Пирдоп и 400 домакинства на територията на село Душанци. За реализиране изпълнението на демонстрационния проект ще бъдат обособени 17 площадки, които ще са разположени в многофамилни жилищни райони на град Пирдоп. Върху тях ще бъдат разположени контейнери с обем от 1100 литра всеки, за разделно събиране на битови отпадъци. За целта ще бъде извършено СМР за изграждане на площадките и закупуване на 51 пластмасови контейнера за разделно събиране.