20201030 101023 w

Днес в заседателната зала на Община Пирдоп се състоя встъпителна конференция, на която беше представен проект „Изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците на територията на община Пирдоп“.

Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, ръководителят на проекта Костадин Костадинов и специалисти от ОбА-Пирдоп.

В основата на проекта е закупуването на 950 компостера, които ще се раздадат сред домакинствата в гр. Пирдоп и с. Душанци. От тази възможност ще се възползват хората, които живеят в къщи с дворове и съответно генерират битови зелени отпадъци. В допълнение, около блоковете ще бъдат разположени 51 контейнера за разделно събиране на отпадъци, като за целта ще се обособят 17 площадки с по 3 контейнера - за хартия, за пластмаса и за стъкло.

Сред дейностите на проекта е предвидено провеждането на информационни срещи и разяснителна кампания, както и изготвяне на наръчници с инструкции за правилното използване на компостерите.

С изпълнението на проекта се цели чувствително намаляване количеството на зелените битови отпадъци, които се генерират в Пирдоп и Душанци. Идеята е зелената маса, която се изхвърля от домакинствата, да се компостира и, в съответствие с принципите на кръговата икономика, получената тор да се вложи отново в градините и стопанствата.

Проектът е финансиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. Общата му стойност е 373 307 лв., със срок за изпълнение 23 месеца.