20201030 101023 w

На 30 октомври 2020 г. в заседателна зала на Общинска администрация – Пирдоп се проведе начална пресконференция за проект „Изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците на територията на община Пирдоп”, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0003-C01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.

На събитието присъстваха заинтересовани страни от обществеността, медиите и екипа за управление на проекта. Кметът на община Пирдоп Ангел Геров и Костадин Костадинов – Ръководител на проекта, представиха целите, дейностите, бюджета, целевите групи и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Присъстващите бяха запознати с основната цел на проекта: изпълнение на демонстрационен проект на територията на община Пирдоп, включващ дейности по предотвратяване образуването на битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци, който да допринесе за постигане на целите заложени в чл. 31, ал. 1 от ЗУО по отношение на битовите отпадъци.

В рамките на проекта е предвидено изпълнението на следните дейности:

Дейност 1: Подготвителни дейности, включващи извършване на проучване и изготвяне на обосновка за прилагане на подходящи модели за разделно събиране и рециклиране на битовите отпадъци;

Дейност 2: Изпълнение на демонстрационен проект за управление на битовите отпадъци на територията на община Пирдоп;

Дейност 3: Провеждане на кампания за популяризиране на резултатите от проекта;

Дейност 4: Организация и управление на проекта.

Общата стойност на проекта е в размер на 373 307,69 лева, от които 311 347,16 европейско (от ЕФРР) и 54 943,61 национално финансиране.

Продължителността на изпълнение на проекта е 23 месеца.

Събитието се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на Ковид-19.

Attachments:
Download this file (Nachalna-pressconf_proekt.pdf)Nachalna_preskonferenciq[Начална пресконференция по проект]133 kB