3pwОбществените обсъждания на проекта за бюджет на община Пирдоп за 2021 г. в гр. Пирдоп и с. Душанци се проведоха на 29 декември 2020 г.

Присъстваха кметовете на община Пирдоп и кметство Душанци Ангел Геров и Златка Кънева, зам.-кметовете инж. Мария Шентова и инж. Иван Щаплев, и главният счетоводител Нина Николова. Присъстваха още председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев и общинският съветник Мария Бръмбева. В условията на усложнена епидемична обстановка, присъствието на граждани беше много слабо.

Основните параметри от плана на бюджета бяха представени от главния счетоводител на общината Нина Николова. Общата му рамка е в размер на 10 700 407 лв., в това число държавни дейности 4 821 843 лв. и местни дейности в размер на 5 878 564 лв.

В проектобюджета е заложен разчет за капиталови разходи в размер на 2 674 995 лв. В това число влиза целева субсидия за капиталови разходи на стойност 198 800 лв., собствени средства 176 195 лв. и заем от Фонд ФЛАГ в размер на 2 300 000 лв. Рамката за ремонтите за 2021 г. е в размер на 209 703 лв. План-сметката на СЗ УОСОбГ е в размер на 616 181 лв. приходи и разходи 509 620лв.

Докладван бе разчетът на средствата от Европейския съюз от Разплащателна агенция, Национален фонд и за трансгранично сътрудничество, за реализиране на проекти през 2021 г.

По време на обсъжданията не постъпиха предложения.