DG Snejanka

Община Пирдоп взе участие в Национална кампания “Чиста околна среда – 2021 г.“  на тема: “Обичам природата – и аз участвам“, организирана от ПУДООС, с проектно предложение: Проект за озеленяване и възстановяване на зона за игра и отдих в УПИ IV - “Озеленяване и клуб“, кв. 91, гр. Пирдоп.

Проектът в насочен към подобряване на жизнената среда на децата и повишаване на екологичната им култура.

Обща стойност на проекта: 9083,00 лв.
Финансиране от ПУДООС в размер на 4978,00 лв.
Финансиране от Община Пирдоп в размер на 4105,00 лв.