П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе 28.04.2021 г. от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Медицински център I-Пирдоп” ЕООД за 2020 г.

Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Годишен доклад за дейността на „ Пролет” през 2020 г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца на територията на Община Пирдоп.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Предложение за определяне на носител на наградата „ Даскал Тодор Пирдопски” за 2021 г.
Докл.Станислав Готев - Председател на ПК ЗСПОВ

6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС- ПИРДОП:
ВАСИЛ КАФЕДЖИЕВ

Заседанията на ПК към ОбС- Пирдоп ще бъдат проведени на 26.04.2021 г. в заседателната зала на ОбА- Пирдоп, както следва:

13:00 ч. -  ПКИОСИ

14:00 ч. - ПК ЗСПОВ