Nap Logo

Всички осигурени лица, родени след 31.12.1959г. се осигуряват задължително в Универсален пенсионен фонд. Тези лица можеха да прехвърлят набраните осигурителни вноски от Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт, само ако имаха не по-малко от 5 години до навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, определена с Кодекса за социално осигуряване.

За 2021г. тази възраст е 64 г. и 4 м. и 39 г. осигурителен стаж - за мъжете и 61 г. и 8 м. и 36 г. осигурителен стаж – за жените.

С направените промени в Кодекса за социално осигуряване се създава еднократна възможност, лицата на които до 30 юни 2021 г., включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта за придобиване право на пенсия и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, може еднократно в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им

Правото на избор за промяна на осигуряването от Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт се упражнява с подаване на заявление по образец в НАП.

Информация и съдействие клиентите могат да получат на информационния телефон на НАП  0700 18 700.

 

Източник: ТД на НАП София - офис София