СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 78 от Закона за водите)