Община Пирдоп, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план парцеларен план за трасе на разширение на водопроводната мрежа на гр. Пирдоп и канал за атмосферни води в обхват поземлен имот с идентификатор 56407.7.36, местност Под диспансера, поземлен имот с идентификатор 56407.7.45 и поземлен имот с идентификатор 56407.7.38 в местност Втори поток, поземлени имоти с идентификатори 56407.7.5, 56407.7.54 и 56407.138.23 по КККР на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

Проектът е изложен за разглеждане в стая No 2 в сградата на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Пирдоп.

Публикувано в "Държавен вестник", бр.65/06.08.2021 г.