Обявление в бр. 81/28.09.2021 г. на "Държавен вестник" за изработен проект за подробен устройствен план - парцелапен план за нов кабел СрН на нов трафопост (свали файл)