Областна дирекция „Земеделие” - София област
Заповед за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади,
и имоти по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ за календарната 2022 г.:

Землище на гр. Пирдоп: Заповед №ПО-09-3806-4/21.12.2021 г.